هر درخت چقدر می ارزد؟

چنین فکری از سوال یک دانش آموز از کارشناس ارتباطات پروژه احیای تالاب گورکانگ شروع شد. این کارشناس برای یک درخت ارزش یک دلار برای تولید هر روز اکسیژن آن در نظر گرفت. بنابر این یک درخت در هر سال به ارزش ۳۶۵ دلار اکسیژن تولید می کند که برای یک درخت ۱۰۰ساله حدود ۳۶۵۰۰ دلار معادل 130 میلیون تومان است. پس از تماس های بیشمار با افرادی چون پروفسور آفلر از دانشگاه نیوکاسل و بخش ایالتی جنگل ایالت nsw و مطالعات کتابخانه ای نتایج جالبی به دست آمد. ارزش درختی چون سدر قرمز از نظر تولید اکسیژن در هر سال 400 میلیون تومان خواهد بود.

  • هم اکنون قیمت تجاری جهانی اکسیژن به حجم ۹/۷ لیتر معادل (۹کیلوگرم) برابربا ۵۴ دلار است که در نتیجه هر ۵ مول از اکسیژن معادل یک دلار یا 3600 تومان قیمت خواهد داشت. هر متر مربع از برگ درختان در روز ۵ مول اکسیژن تولید میکند که در حدود نصف این مقدار را به مصرف خود می رساند. بنابر این تولید خالص یک درخت در هر متر مربع از برگ ه/۲ مول است! برابر مطالعه ای، سطح برگ درختان مناطق استوائی ۸ برابر حجم تاج آن درخت است . اندازه تاج یک درخت 5 ساله سدر قرمز در حدود 7متر  است و در نتیجه هر درخت سدر قرمز 2.5 *8*7 = 140 مول معادل 28 دلار در روز  و 10 هزار دلار برابر با 36 میلیون تومان در سال  تولید اکسیژن خواهد داشت . 
  • یک درخت بیست ساله سدر قرمز دارای یک تاج 800 متر مربعی است که  هرروز 1600 مول اکسیژن خالص تولید میکند که حدود 420 میلیون تومان در هر سال ارزش اکسیژن تولیدی آن است. با این حال یک درخت 50 ساله ارزشی معادل 21 میلیارد تومان خواهد داشت . ارزیابی فوق با در نظر گرفتن 10 ساعت آفتابی برای یک روز و میزان مناسبی از آب و نور و حرارت و مواد غذایی محاسبه شده است و در شرایط متفاوت اقلیمی تغییر پذیر است . این محاسبه نشان میدهد که اگر قرار بود ما برای اکسیژن پولی پرداخت کنیم در چه دردسر بزرگ اقتصادی می افتادیم . این تنها بخش کوچکی از تولیدات درختان و اکوسیستم ها ی جنگلی است ، اما درختان ارزشهای اقتصادی دیگر نیز دارند.
  • آن ها برای ما آب تولید می کنند و سطح شوری آب را پایین نگه می دارند که توانایی خاک رابرای رویش گیاهان دیگر بهبود می بخشند . آن ها به عنوان ذخیره گاه کربن عمل می کنند و حجم قابل ملاحظه ای از دی اکسید کربن توسط درختان مصرف میشود وسطح گازهای گلخانه ای در اتمسفر کاهش میابد . آن ها لوازم و مواد مورد نیاز ساختمانها وسایر تجهیزات را برای ما فراهم می آورند.
  • در حال حاضر، بهترین زمان برای درختکاری است. در کاشتن درخت و نگهداری از درختان موجود کوشا باشیم و ارزشهای اقتصادی و زیست محیطی درختان غافل نگردید