اگر واقعا فکر می‌کنید اهمیت محیط زیست کمتر از اقتصاد است، سعی کنید نفس‌تان را حبس کنید و پول‌های‌تان را بشمارید!

اگر واقعا فکر می کنید اهمیت محیط زیست کمتر از اقتصاد است، سعی کنید نفس تان را حبس کنید و پول های تان را بشمارید

اگر واقعا فکر می‌کنید اهمیت محیط زیست کمتر از اقتصاد است، سعی کنید نفس‌تان را حبس کنید و پول‌های‌تان را بشمارید!