ویژگی های طرح

زبان بین المللی، نیاز جهانی، اقتصاد، مصرف بهینه و ...

 • زبان بین المللی و مشترک جهانی
 • نیاز ضروری جهان امروز
 • اقتصاد که بمعنای میانه روی است مهمترین وظیفه مردمان یک جامعه امروزی است 
 • مصرف بهینه مهمترین کاری است برای مردم جهان برای رهایی از فقر و کمبود 
 • سومین طرح بزرگ ملی و بسیج همگانی برای فرهنگ ســـــــازی در زمینه مصرف انرژی و حفاظت از منابع طبیعی و خدادادی بعد از بسیج مستضعفین و طرح همیاران پلیس 
 • تحت پوشش قرار گرفتن 7 میلیون دانش اموز ابتدایی سراسر کشور و آموزش پیگیر و موثر و دائمی و بسیج تمام رسانه ها برای فرهنگ سازی 
 • ایجاد شور و نشاط در میان خانواده های 7 میلیون دانش اموز و مسئولیت دادن به انها برای انجام کار بزرگ و انسانی و داشتن زندگی قشنگ و بهتر
 • درگیر شدن وزارت خانه های جهاد کشاورزی  و نیرو و نفت وآموزش و پرورش و . . .  شکل گیری دولت کوچک در سایه 
 •  تحول بزرگ در کشور و صرفه جویی عظیم منابع و انرژی
 •   شرکت دادن اسپانسرهای زیاد در برند مهم دانش اموزی و استفاده از شرکت های مرتبط با محیط زیست
 •  جلوگیری از اتلاف هزاران میلیارد تومان اموال و انرژی و منابع زیر زمینی ما
 •  استفاده احسن از پتانسیل عظیم نیروی کودک و نوجوان و جوان کشور
 • طرحی مهم و عظیم و اساسی که به سادگی قابل اجراست اما فقط همت و هماهنگی و همدلی همگان را می طلبد