میثاق نامه زیست یار

میثاق نامه زیست یار

میثاق نامه زیست یار

به نام خدای زیبایی‌ها

من به عنوان یک زیستیار می‌دانم:

آب، هوا، خاک، گیاهان، درختان و جانوران آفریده‌های خداوند مهربان هستند.

همه آفریده‌های خداوند ارزشمندند، پس به آنها احترام می‌گذارم و از آنها درست نگهداری می‌کنم.

زندگی ما به آب وابسته است، آب را درست مصرف می‌کنم و آلوده‌اش نمی‌کنم.

زندگی و سرزندگی ما به هوای سالم وابسته است، هرگز به هیچ دلیلی هوا را آلوده نمی‌کنم.

بدون درخت‌ها و فضای سبز، زندگی ممکن نیست، همیشه به فکر حفظ فضای سبز هستم.

همه جانداران مثل ما حق زندگی دارند، اذیت و آزار نمی کنم.

همان طور که ما حق زندگی داریم، همه موجودات هم باید در امنیت و سلامت زندگی کنند.

 

من به عنوان زیست یار قول می‌دهم به آنچه گفتم عمل کنم و دیگران را هم به این کار تشویق کنم.