اهداف طرح زیست یاران

طرح زیست‌یاران، یک پروژه درسطح ملی برای رسیدن به اهداف زیر است:

اهداف کلی:

 •  اصلاح دیدگاه جامعه هدف نسبت به محیط زیست
 •  ترویج فرهنگ صرفه جویی درمصرف انرژی متناسب با سیاست‌های اقتصادمقاومتی.
 •  نهادینه کردن فرهنگ پرهیزازاسراف که دردین ما به آن تأکید شده است.
 • افزایش سطح آگاهی‌های عمومی پیرامون مسائل ومعضلات زیست محیطی
 • فرهنگسازی برای حفظ محیط زیست برای نسل آینده
 • جلب مشارکت‌های عمومی درجهت حل برخی مشکلات حاد زیست محیطی
 • استفاده ازظرفیت کودکان درحفاظت ازمحیطزیست
 • ارتقای جایگاه بین المللی ایران درمیان کشورهای حافظ محیطزیست
 • همراهی با جامعه جهانی درجهت حل مسائل جهان محیطزیست

اهداف جزیی:

 • آموزش مسئولیت پذیری درقبال جامعه ومحیط به دانش آموزان
 • ایجاد شورونشاط وانگیزه دانش‌آموزان برای فعالیت‌های اجتماعی
 • ایجاد انگیزه درمیان خانواده‌ها وسایراقشارجامعه برای حفظ محیطزیست
 • مطرح نمودن محیط زیست سالم به عنوان یک مطالبه عمومی وهمگانی