حیطه فعالیت و ماموریت طرح زیست یاران

طرح «زیست یاران » پنج رسالت را به عنوان مأموریت‌های اصلی خود برگزیده است که رسیدن به آنها نیازمند مساعدت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و در رأس آنها سازمان حفاظت محیط زیست است.

این پنج مأموریت اصلی عبارتند از:

  1. ترویج فرهنگ رفتارمبتنی برمهربانی ومراقبت ازحیوانات؛ درجهت ارتقای فرهنگ حمایت همگانی ازحیوانات
  2. توجه به بحران آب ومراقبت درمصرف آن؛ توجه به کمبود آب در ایران به عنوان یکی ازکشورهای خشک، ضرورت حفظ آب به عنوان ارزشمندترین نعمت خداوند،استفاده بهینه وپیشگیری ازمصرف بیرویه آب.
  3. حفظ فضای سبزبه عنوان ریه‌های تنفسی محیط؛ تلاش درجهت کاشت هرچه بیشتردرخت،نگهداری ازفضای سبزعمومی،جلوگیری ازتخریب جنگل‌هاوکاشت ونگهداری گیاهان آپارتمانی،حفظ فضای سبز راهی برای رسیدن به هوای پاک.
  4. کاهش مصرف بی‌رویه انرژی؛کاهش مصرف برق به عنوان یک انرژی گران قیمت،مصرف بهینه گازبه عنوان منبعی تجدید ناپذیر،تلاش برای مصرف بهینه آب،مصرف بهینه انرژی ضامن رسیدن به هوای پاک.
  5. مدیریت زباله وپسماندها؛کاهش تولید زباله،تفکیک زباله‌ها،بازیافت زباله.