زیست یار کیست؟

به 7 میلیون کودک 7 تا 14 سال به همراه پدر، مادر، پدربزرگ ، مادربزرگ، برادر و خواهر آنها زیست یار گفته می شود.