محیط زیست چیست؟

"محیط زیست" یعنی آن محیطی که شما در آن دارید زیست می کنید و زندگی می کنید.

محیط زیست یعنی آب، این آبی که مال زندگی انسان و حیوان و نبات است.

محیط زیست یعنی این حیواناتی که در بیابانها هستند و مال بشرند.

محیط زیست یعنی همین هوایی که شما استنشاق می کنید، یعنی هوایی که ما تنفس می کنیم.

محیط زیست یعنی خاکی که در آن زراعت می کنید.