شعر زباله

زباله تو کوچه ها
وقتی زیاد  بمونه
بوی بدش  می کنه
آدم ها را  دیوونه

 

زباله باید شبا
گذاشته  شه تو کوچه
ساعت یازده  شب
اینو می دونی بچه؟

 

هیچ وقت  نباید آشغال
توی کوچه بریزیم
زباله هارو  باید
توی  کیسه  بریزیم
شاعر: مهری طهماسبی دهکردی