تنفس زمین - زمین ما زنده است

در این فیلم که از کنار هم قرار گرفتن تصاویر زمین در کنار هم ایجاد شده میبینیم که چطور زمین ما تنفس می کند